Biblioteka działająca przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku jako odrębna jednostka działa od 04.11.2008 roku. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz 539 z póź.zm. ).

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, wpisaną do rejestru placówek kultury gminy Kurzętnik. Placówka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Kurzętnik. Siedzibą jest budynek Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, a terenem jej działania Gmina Kurzętnik. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką gminy. 

Biblioteka zaspakaja potrzeby kulturalne, informacyjne, edukacyjne, samokształceniowe społeczności lokalnej. Rozwija potrzeby czytelnicze oraz upowszechnia wiedzę i naukę. Rozwija kulturę , a w szczególności zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego regionu. Dba o sprawne funkcjonowanie gminnej sieci bibliotecznej, oraz udzielanie im pomocy metodycznej i organizacyjno-technicznej. 

W bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oraz punkt informacji turystycznej.  Prowadzony jest program rozwoju czytelnictwa dla dzieci w wieku przedszkolnym, „ Mała książka – Wielki człowiek”. Biblioteka angażuje się we wszystkie działania Gminnego Centrum Kultury, a także organizuje własne przedsięwzięcia wynikające z potrzeb lokalnego środowiska .